Algemene Voorwaarden voor boekingen bij SauerlandBookings

1. Begripsbepalingen
1.1. Huurder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Verhuurder een Boekingsovereenkomst sluit ten aanzien van een Accommodatie. De Huurder is wettelijk bevoegd om contractuele verbintenissen aan te gaan en heeft de vereiste toestemming om te handelen voor de Medehuurder(s).
1.2. Medehuurder(s): degene die samen met Huurder in de Accommodatie verblijft.
1.3. Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die de Accommodatie aan de Huurder verhuurt.
1.4. Accommodatie: De door de Huurder van Verhuurder gehuurde tijdelijke verblijfsaccommodatie. Terrein en bijgebouwen vallen hier ook onder.
1.5. Algemene Voorwaarden: Onderhavige “Algemene Voorwaarden voor boekingen bij SauerlandBookings”
1.6. Boeking(en): Het vastleggen/reserveren van een Accommodatie
1.7. Boekingsovereenkomst: De overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder die de verhuur/huur van de Accommodatie regelt. De Boekingsovereenkomst bevat onder andere, maar niet uitsluitend en niet verplicht, informatie over de Accommodatie, Verhuurder, tarieven en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen voor de Accommodatie.
1.8. SauerlandBookings Handelsnaam van SauerlandBookings GbR van Annemiek Fidder en Jolet van Beek, gevestigd aan de Tannenweg 7a in 59964 Medebach, Duitsland, USt-Identifikicatienummer DE293172242, die bemiddelt bij de totstandkoming van een Boekingsovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot de Accommodatie en hiernaast in de hierna genoemde gevallen als gevolmachtigde van de Verhuurder optreedt.

2Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Boekingsovereenkomst, alsmede op alle Boekingen, offertes, correspondentie en overeenkomsten met en diensten van  SauerlandBookings en Verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2. Indien er sprake is van door de Verhuurder opgestelde afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen geldend voor de Accommodatie, hebben die, daar waar zij afwijken, voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Voor wat betreft betalingen, dienen altijd de aanwijzingen op de bevestiging van SauerlandBookings te worden nagevolgd.
2.3. Bij het aangaan van een Boekingsovereenkomst verklaart de Huurder zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen voor de Accommodatie.
2.4. Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om zichzelf en de Medehuurder(s) vertrouwd te maken met de Algemene Voorwaarden en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen geldend voor de Accommodatie.
2.5. De Algemene Voorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de Boekingsovereenkomst door SauerlandBookings aan de Huurder toegestuurd.
2.6. Eventuele aanvullende c.q. afwijkende Voorwaarden voor een Accommodatie worden, voor of bij het sluiten van de Boekingsovereenkomst, namens de Verhuurder, door SauerlandBookings aan de Huurder toegestuurd.
2.7. De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door SauerlandBookings worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op reeds overeengekomen Boekingsovereenkomsten. In gevallen waarbij het laten voortduren van de oude Algemene Voorwaarden wettelijk niet mogelijk of niet billijk is, dan zijn de aanpassingen ook van toepassing op reeds overeengekomen Boekingsovereenkomsten.

3. De Boekingsovereenkomst
3.1. De Boekingsovereenkomst komt tot stand tussen de Verhuurder en de Huurder.
3.2. SauerlandBookings bemiddelt bij de totstandkoming van de Boekingsovereenkomst.
3.3. De Boekingsovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een Boeking door de Huurder enerzijds en bevestiging door SauerlandBookings of de Verhuurder anderzijds. Een bevestiging wordt door SauerlandBookings verzonden zodra de beschikbaarheid door de Verhuurder aan SauerlandBookings is bevestigd. Elke afgegeven tijdspanne waarbinnen bevestigd zal worden is indicatief en niet bindend.
3.4. SauerlandBookings gaat ten behoeve van het bevestigen van een Boeking uit van de door de Verhuurder verstrekte informatie (van onder andere, maar niet uitsluitend, prijs en beschikbaarheid).
3.5. De bevestiging van de Boekingsovereenkomst bevat onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende informatie:
• Namen en geboortedata van Huurder en Medehuurder(s)
• Informatie over de Accommodatie
• Prijs en betalingsinformatie
3.6. Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de Huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij SauerlandBookings.
3.7. SauerlandBookings aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer een bevestiging ten onrechte of incorrect of onvolledig plaatsvindt ten gevolge van incorrecte of onvolledige informatieverstrekking door de Verhuurder.
3.8. SauerlandBookings is namens de Verhuurder om haar moverende redenen gerechtigd een Boeking te weigeren. SauerlandBookings is niet verplicht een toelichting op een weigering van een Boeking te geven.
3.9. SauerlandBookings is namens de Verhuurder gerechtigd nadere voorwaarden aan een Boeking te stellen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, betaling van een (hogere) borgsom.
3.10. Indien de Huurder of één of meer van de aangemelde Medehuurder(s) verhinderd is/zijn om deel te nemen, kan/kunnen deze persoon/personen desgewenst worden vervangen door een ander persoon/andere personen. De overdracht wordt schriftelijk en tijdig voor het uitvoeren van benodigde handelingen, door de Huurder aan SauerlandBookings medegedeeld. Alle reeds aangegane verplichtingen en voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
3.11. Elke offerte is vrijblijvend en kan door SauerlandBookings en/of de Verhuurder worden herroepen.
 
4. Annulering
4.1. SauerlandBookings wijst u erop dat boekingen die u maakt wettelijk definitief zijn. Voor boekingen die met/via SauerlandBookings tot stand gekomen zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing.
4.2. De Huurder is gerechtigd een Boeking schriftelijk te annuleren tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
• bij annulering tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;
• bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom;
• bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
• bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.
4.3. Het annuleren van een Boeking door de Huurder geldt ook als annulering voor Medehuurder(s).
4.4. Een verzoek tot annulering van de Boekingsovereenkomst als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te worden gericht aan SauerlandBookings indien de Boeking door SauerlandBookings is bevestigd en aan de Verhuurder indien de Boeking door de Verhuurder is bevestigd.
 
5. Huursom en betaling
5.1. De Verhuurder heeft SauerlandBookings gemachtigd om, indien van toepassing, de huursom namens hem of haar te incasseren.
5.2. De huursom omvat:
• De kosten voor de huur van de Accommodatie
• Omzetbelasting
• Boekingskosten
• Toeristenbelasting
• Waarborgsom
• Eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten, bedlinnen en parkeerkosten.
De huursom omvat geen reis- en bagageverzekering, en/of annuleringsverzekering en/of andere verzekering. Deze dient/dienen naar wens door de huurder zelf te worden afgesloten.
5.3. De Huurder dient binnen acht kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging van de Boekingsovereenkomst als bedoeld in artikel 3.3, 30% van de huursom te voldoen door overmaking naar de op de bevestiging vermelde bankrekening.
5.4. Het restant van de huursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode aan SauerlandBookings te zijn voldaan op onder artikel 5.3. vermelde wijze.
5.5. Bij Boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de onder artikel 5.4. vermelde wijze.
5.6. Bij Boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de onder artikel 5.4. vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.
5.7. Bij Boekingen binnen drie kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode zal een andere betalingsmethode worden overeengekomen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend), contante betaling. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
5.8. Indien de Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal SauerlandBookings of de Verhuurder de Huurder in gebreke stellen. Indien de Huurder de betaling daarna binnen de termijn van 14 dagen nog niet heeft gedaan, is er rente over het openstaande bedrag gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. SauerlandBookings of de Verhuurder heeft ook het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen dan 15% van de uitstaande bedragen tot € 2.500,00, 10% voor de volgende € 2.500,00 en 5% voor alle bedragen dan volgende, met een minimum van € 40,00 Euro.
5.9. Zodra de Huurder in verzuim is, zijn zowel SauerlandBookings als de Verhuurder gerechtigd om de Boekingsovereenkomst te annuleren. De Huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in 4.2 beschreven. De Huurder zal in een dergelijk geval ook de toegang tot de Accommodatie worden geweigerd.
5.10. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan Verhuurder verschuldigde bedrag, komen voor rekening van de Huurder.
5.11. U heeft de mogelijkheid om via een creditcard of Ideal te betalen. Deze kosten worden aan u doorberekend. Voor Creditcard zijn de kosten 2%. De kosten van Paypal zijn 3,5% en Ideal is kosteloos.
 
6. Huisregels, aankomst en vertrek
6.1. Voor alle Accommodaties zijn standaard de volgende huisregels van toepassing:
• Huisdieren zijn binnen de Accommodatie niet toegestaan (uitgezonderd bij de accommodatie waar het wel mag). Indien u een huisdier meeneemt kan het huisdier geweigerd worden.
• Roken is binnen de gebouwen van de Accommodatie niet toegestaan.
• Frituren en fonduen met vet, gourmetten en steengrillen, etc. is binnen de Accommodatie niet toegestaan.
• Ski's en skischoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes te worden geplaatst.
• De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.
• Het afsteken van vuurwerk binnen de Accommodatie is niet toegestaan.
• Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen of langs de openbare weg zonder daarbij het verkeer of derden te hinderen.
U dient aan het einde van de huurperiode de Accommodatie als volgt achter te laten:
• De keuken dient schoon te zijn. Alle apparatuur dient schoon en uitgeruimd te zijn.
• De Accommodatie dient “bezemschoon” te zijn.
• Bedlinnen dient afgehaald te worden.
• De verwarming dient bij vertrek teruggedraaid te worden.
• Afval dient afgevoerd te zijn.
• Alle ramen dienen gesloten te zijn en alle buitendeuren dienen op slot gedraaid te worden.
Indien de Accommodatie niet correct is achtergelaten, kan dit leiden tot verhoging van de schoonmaakkosten.
6.2. Indien er sprake is van door de Verhuurder opgestelde afwijkende huisregels, hebben deze voorrang op de in Artikel 6.1 genoemde standaardhuisregels.
6.3. De aankomsttijd ligt tussen 16:00 uur en 20:00 uur op de dag van aankomst. De vertrektijd is uiterlijk 10:00 uur op de dag van vertrek. Indien de Huurder prijs stelt op andere tijden dient dit ruim van tevoren duidelijk overeengekomen te zijn met de Verhuurder of een door de Verhuurder aangestelde beheerder (eventueel via bemiddeling van SauerlandBookings). Bij verlate aankomsttijd (door bijvoorbeeld verkeersoponthoud) dient de Huurder de Verhuurder of een door de Verhuurder aangestelde beheerder hiervan op de hoogte te stellen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 
7. Gebreken aan de accommodatie, klachten en aansprakelijkheid
7.1. De Huurder heeft na aankomst 24 uur om reeds aanwezige gebreken te melden aan de Verhuurder of een door Verhuurder aangestelde beheerder EN aan SauerlandBookings. Na afloop van deze 24 uur heeft de Verhuurder het recht ervan uit te gaan dat het gebrek door de Huurder is veroorzaakt en de Huurder voor het gebrek aansprakelijk te stellen conform artikel 7,2.
7.2. De Huurder is jegens de Verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de Accommodatie voor de Verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de Huurder en/ of Medehuurder(s), of door derden die zich door hun toedoen in de Accommodatie bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.
7.3. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking zijn of raken van de eventueel aanwezige internetaansluiting.
7.4. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade (o.a. door boetes) door het illegaal downloaden van en illegaal delen via internet. SauerlandBookings wijst er op dat wetgeving en handhaving in Duitsland op dit gebied zeer streng zijn en de pakkans zeer hoog is en dat wetsovertredingen op dit gebied kan leiden tot zeer hoge boetes.
7.5. Indien het gebrek een niet aan Huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de Accommodatie betreft, als gevolg waarvan de Accommodatie de Huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de Boekingsovereenkomst mocht verwachten, is de Verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De Huurder dient de klacht direct te melden aan de Verhuurder en dient de Verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
7.6. Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door de Verhuurder, dient de Huurder de klacht direct te melden bij SauerlandBookings en SauerlandBookings altijd in de gelegenheid te stellen de klacht op te lossen of te bemiddelen tussen Huurder en Verhuurder teneinde de klacht te verhelpen.
7.7. Een klacht die tijdens het verblijf van de Huurder in de Accommodatie van de Verhuurder verholpen had kunnen worden, maar pas na vertrek uit de Accommodatie door de Huurder wordt gemeld aan de Verhuurder en/of SauerlandBookings, komt niet in aanmerking voor vergoeding van schade. Andere klachten kunnen tot ten hoogste 30 dagen na vertrek uit de accommodatie worden ingediend. Klachten die na 30 dagen na vertrek uit de accommodatie worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
7.8. De Verhuurder kan ten hoogste voor het bedrag van de huursom aansprakelijk gesteld worden.
7.9. SauerlandBookings is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade van wat voor aard dan ook. SauerlandBookings is ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen van wat voor aard dan ook van de Verhuurder. In het geval dat SauerlandBookings toch aansprakelijk gesteld wordt voor wat dan ook, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de huursom.
 
8. Privacy en cookies
8.1. Op alle handelingen die vallen onder het verzamelen, bewerken of bewaren van persoonlijke gegevens is de “Privacyverklaring van SauerlandBookings” van toepassing.
8.2. Op het uitdelen en bewerken van cookies via de websites van SauerlandBookings is de “Cookieverklaring SauerlandBookings” van toepassing.
8.3. De “Privacyverklaring van SauerlandBookings” en de “Cookieverklaring SauerlandBookings” zijn separate documenten en zijn in te zien via de website van, of op te vragen bij, SauerlandBookings.
 
9. Ontbinding van de Boekingsovereenkomst
9.1. De Verhuurder is gerechtigd om de Boekingsovereenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de Accommodatie te eisen, als de Huurder zijn zorgplicht voor de Accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de Accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de Boekingsovereenkomst, of als hij schade toebrengt aan de Accommodatie en/of huisraad, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed Huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de Huurder gehouden de schade te vergoeden die de Verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de Huurder.
9.2. Indien de Verhuurder de Accommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de Verhuurder gerechtigd om de Boekingsovereenkomst te ontbinden. De Huurder krijgt in dat geval naar rato van de reeds gebruikte tijd zijn huursom terug, doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De Verhuurder zal zich in zo’n geval inspannen om de Huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.
 
10. Slotbepalingen
10.1. De Huurder garandeert dat de opgegeven informatie over hem/haar en - indien van toepassing - zijn/haar Medehuurder(s) accuraat is.
10.2. Het is de Huurder niet toegestaan de Accommodatie onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
10.3. Huurder dient de Verhuurder en/of een door de Verhuurder aangestelde beheerder en/of monteurs toe te laten tot de Accommodatie voor het verhelpen van urgente storingen.
10.4. Kennelijke fouten en vergissingen in wat voor publicatie dan ook binden SauerlandBookings en Verhuurder niet.
10.5. SauerlandBookings en Verhuurder dragen geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
10.6. Op deze Algemene Voorwaarden, de Boekingsovereenkomst, alsmede op alle Boekingen, offertes, correspondentie en overeenkomsten met en diensten van de SauerlandBookings en Verhuurder, is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met
uitzondering van die gevallen waarop een andere wetgeving prevaleert.
Veilig betalen met:
iDEAL Mastercard Visa Paypal