SauerlandBookings
Prachtige vergezichten
In alle seizoenen mooi
Skiën van december tot april
Wandelen door de sneeuw

Algemene voorwaarden

Onze SB App
Download onze app, voor alle informatie over uw verblijf in het Sauerland!

Algemene voorwaarden voor boekingen bij SauerlandBookings

 

Dit is de Nederlandse vertaling van de Duitstalige “Allgemeine Bedingungen für Buchungen bei SauerlandBookings.” De Duitstalige “Allgemeine Bedingungen für Buchungen bei SauerlandBookings” is leidend. De “Allgemeine Bedingungen für Buchungen bei SauerlandBookings” kunt u opvragen bij SauerlandBookings of zijn in te zien op www.sauerlandbookings.de/bedingungen.

 

1.      Definities

1.1.          Huurder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Verhuurder een Boekingsovereenkomst sluit ten aanzien van een Accommodatie. De Huurder is wettelijk bevoegd om contractuele verbintenissen aan te gaan en heeft de vereiste toestemming om te handelen voor de Medehuurder(s)

1.2.          Medehuurder(s): degene die samen met Huurder in de Accommodatie verblijf

1.3.          Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die de Accommodatie aan de Huurder verhuurt.

1.4.          Accommodatie: De door de Huurder van Verhuurder gehuurde tijdelijke verblijfsaccommodatie. Terrein en bijgebouwen vallen hier ook onder

1.5.          Algemene Voorwaarden: Onderhavige “Algemene Voorwaarden voor boekingen bij SauerlandBookings”

1.6.          Boeking(en): het vastleggen/reserveren van een accommodatie

1.7.          Boekingsovereenkomst: De overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder die de verhuur/huur van de Accommodatie regelt. De Boekingsovereenkomst bevat onder andere, maar niet uitsluitend en niet verplicht, informatie over de Accommodatie, Verhuurder, tarieven en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen voor de Accommodatie

1.8.          Portal(s): Derde partij(en) via welke een boeking is gemaakt

1.9.          SauerlandBookings Handelsnaam van SauerlandBookings GbR van Annemiek Fidder en Jolet van Beek, gevestigd aan de Tannenweg 7a in 59964 Medebach, Duitsland, USt-Identifikicatienummer DE293172242, die bemiddelt bij de totstandkoming van een Boekingsovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot de Accommodatie en hiernaast in de hierna genoemde gevallen als gevolmachtigde van de Verhuurder optreedt

2.     Toepassing van de algemene voorwaarden

2.1.          De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de boekingsovereenkomst, alsmede op alle boekingen, aanbiedingen, correspondentie, overeenkomsten en diensten van SauerlandBookings en de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen

2.2.         Indien de door verhuurder gestelde voorwaarden afwijken van de regels en beperkingen die gelden voor de accommodatie, prevaleren deze - voor zover daarvan afwijkend - boven deze algemene voorwaarden

2.3.         Indien een boeking via een portal wordt gedaan, hebben de voorwaarden van deze portal voorrang op deze Algemene voorwaarden, maar alleen met betrekking tot tegenstrijdige regelgeving.

2.4.         Volg voor wat betreft betalingen altijd de instructies zoals bevestigd door SauerlandBookings of de portal

2.5.          Door het aangaan van een boekingsovereenkomst gaat de huurder akkoord met de Algemene Voorwaarden en uitgebreide en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen voor de accommodatie

2.6.          De huurder draagt er zorg voor dat hij en de overige huurders op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden en de uitgebreide en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen die op de woonruimte van toepassing zijn

2.7.          Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door SauerlandBookings worden aangepast, doch dergelijke aanpassingen gelden niet voor reeds gesloten boekingscontracten

3.     De boekingsovereenkomst

3.1.          De boekingsovereenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder

3.2.         SauerlandBookings bemiddelt bij de totstandkoming van de boekingsovereenkomst

3.3.          De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer de huurder enerzijds een boeking maakt en anderzijds SauerlandBookings dit bevestigt. SauerlandBookings stuurt een boekingsbevestiging zodra de verhuurder de beschikbaarheid heeft bevestigd aan SauerlandBookings. Een eventueel opgegeven termijn waarbinnen bevestiging wordt gegeven is indicatief en niet binde

3.4.          Bij het bevestigen van een boeking gaat SauerlandBookings ervan uit dat de van de verhuurder ontvangen informatie (van onder meer, maar niet uitsluitend, prijs en beschikbaarheid) juist is.

3.5.          De bevestiging van de boekingsovereenkomst omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende informatie:

·         Naam en geboortedatum huurder en medehuurder

·         Informatie over de accommodatie

·         prijs en betalingsinstructies.

3.6.          Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder dit binnen twee werkdagen na het maken van de reservering aan SauerlandBookings te melden.

3.7.          SauerlandBookings aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer een bevestiging ten onrechte of incorrect of onvolledig plaatsvindt ten gevolge van incorrecte of onvolledige informatieverstrekking door de Verhuurder

3.8.          SauerlandBookings is namens de Verhuurder om haar moverende redenen gerechtigd een Boeking te weigeren. SauerlandBookings is niet verplicht een toelichting op een weigering van een Boeking te geven

3.9.          SauerlandBookings is gerechtigd namens verhuurder nadere voorwaarden aan de boeking te stellen, zoals, maar niet beperkt tot, het betalen van een (hogere) borgsom

3.10.      Indien de Huurder of één of meer van de aangemelde Medehuurder(s) verhinderd is/zijn om deel te nemen, kan/kunnen deze persoon/personen desgewenst worden vervangen door een ander persoon/andere personen. De overdracht wordt schriftelijk en tijdig voor het uitvoeren van benodigde handelingen, door de Huurder aan SauerlandBookings medegedeeld. Alle reeds aangegane verplichtingen en voorwaarden blijven onverminderd van kracht

3.11.      Elke aanbieding is vrijblijvend en kan door SauerlandBookings en/of verhuurder worden herroepen totdat deze door huurder is aanvaard

 

4.     Annulering

4.1.          SauerlandBookings wijst erop dat boekingen bindend zijn en er geen recht op herroeping bestaat, aangezien de huur tijdsgebonden is.

4.2.          De huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk te annuleren tegen betaling van de volgende annuleringskosten:
.          bij annulering tot de 60ste dag: 0% van de kale huursom;
.          bij annulering vanaf de 60ste dag tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 30% van de kale huursom;
.          bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de kale huursom;
.          bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst tot de dag van aankomst: 90% van de kale huursom;
.          bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige kale huursom.    

In alle gevallen ontvangt u de bijkomende kosten terug, verminderd met de reserveringskosten van 35 EUR en, de niet-annuleerbare kosten zoals in sommige gevallen de toeristenbelasting.  
   

4.3.          De annulering van een boeking door de huurder wordt ook beschouwd als een annulering voor de medehuurders

4.4.          De wens om de boekingsovereenkomst, zoals vermeld in deze paragraaf, op te zeggen, dient schriftelijk te worden meegedeeld.

4.5.          Een door SauerlandBookings of Portal bevestigde annulering kan niet worden herroepen

5.     Huurbedrag en betaling

5.1.          De verhuurder heeft SauerlandBookings gemachtigd om namens hem/haar de huur te innen

5.2.          De huursom is inclusief:

·         De kosten van het huren van accommodatie

·         belasting toegevoegde waarde

·         boekingskosten

·         Toeristenbelasting en andere belastingen

·         Borg

·         Eventuele extra kosten voor aanvullende leveringen en diensten, zoals (eind)schoonmaakkosten, bedlinnen en parkeerkosten

5.3.          De huursom is exclusief reis- en bagageverzekering en/of reisannuleringsverzekering en/of andere verzekering, tenzij uitdrukkelijk aangegaan bij of via SauerlandBookings of een portal

5.4.          De huurder dient de betalingen te voldoen vóór de bij de boeking aangegeven betalingstermijn(en)

5.5.          Indien huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, stelt SauerlandBookings of verhuurder hem in gebreke. Indien huurder niet binnen 3 dagen of uiterlijk voor aankomst heeft betaald, is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. SauerlandBookings of de verhuurder is tevens gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen

5.6.          Zodra de huurder in verzuim is, zijn zowel SauerlandBookings als de verhuurder gerechtigd de boekingsovereenkomst te ontbinden. In dat geval is de huurder de annuleringskosten volgens 4.2 verschuldigd. In dat geval is het de huurder verboden de accommodatie te betreden

5.7.          De door verhuurder gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de invordering van het aan verhuurder verschuldigde zijn voor rekening van huurder

 

6.     Huisregels, aankomst en vertrek

6.1.          Voor alle accommodaties gelden standaard de volgende huisregels:

·         In principe zijn huisdieren niet toegestaan in de accommodatie, tenzij huisdieren specifiek zijn toegestaan. Indien de huurder een huisdier meebrengt, kan het huisdier de toegang worden ontzegd.

·         Roken is niet toegestaan in de accommodatie

·         Frituren en fonduen met vet, gourmetten en steengrillen, etc. is binnen de accommodatie niet toegestaan

·         Ski's en skischoenen moeten in de daarvoor bestemde ruimtes worden geparkeerd

·         De huurder dient linnengoed op de bedden te gebruiken. Het is niet toegestaan om bedden zonder linnengoed te gebruiken

·         Het afsteken van vuurwerk is inde accommodatie niet toegestaan

·         Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen of langs de openbare weg als dit het verkeer of derden niet hindert

 

Aan het einde van het verblijf moet de accommodatie als volgt worden achtergelaten:

·         De keuken dient schoon te zijn. Alle apparatuur dient schoon en uitgeruimd te zijn

·         De Accommodatie dient “bezemschoon” te zijn

·         Bedlinnen dient afgehaald zijn afgehaald

·         De verwarming dient bij vertrek teruggedraaid te worden

·         Afval dient afgevoerd te zijn

·         Alle ramen dienen gesloten te zijn en alle buitendeuren dienen op slot gedraaid te worden

Als de accommodatie niet in goede staat wordt achtergelaten, kunnen er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht

6.2.          In gevallen waarin de door verhuurder vastgestelde huisregels afwijken, prevaleren de afwijkende regels boven de in artikel 6.1 genoemde standaard huisregels

6.3.          De aankomsttijd is op de dag van aankomst tussen 16.00 en 18.00 uur. De vertrektijd is uiterlijk 10.00 uur op de dag van vertrek. Indien de huurder andere aankomst-/vertrektijden wenst, dient hij dit tijdig duidelijk met verhuurder of met een door verhuurder aangewezen beheerder (eventueel via bemiddeling van SauerlandBookings) af te spreken. Bij een latere aankomsttijd (bijvoorbeeld door verkeersopstoppingen) dient de huurder de verhuurder of een door de verhuurder aangestelde beheerder hiervan op de hoogte te stellen. Huurder heeft echter geen recht op afwijkende aankomsttijden

6.4.          Het is verboden overlast te veroorzaken, in het bijzonder in de vorm van geluidsoverlast. Huurders worden er hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat dergelijke overlast ernstige juridische gevolgen kan hebben. Er moet worden opgemerkt dat zowel de toestemming om het gebouw te verhuren als de geldelijke waarde ervan permanent kunnen worden verminderd na slechts één dergelijke verstoring. In geval van een dergelijke verstoring kan de huurder aansprakelijk worden gesteld in de volledige omvang van de wet

 

7.     Tekortkomingen accommodatie, klachten en aansprakelijkheid

7.1.         De huurder dient eventuele door de huurder geconstateerde gebreken aan de accommodatie onverwijld te melden aan de verhuurder of een door de verhuurder aangestelde beheerder EN aan SauerlandBookings. Bij niet onmiddellijke melding is Verhuurder gerechtigd aan te nemen dat het gebrek door Huurder is veroorzaakt en Huurder aansprakelijk te stellen voor het gebrek overeenkomstig artikel 7.2.

7.2.          Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die verhuurder tijdens de huurperiode van de accommodatie lijdt als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade is veroorzaakt door handelen of nalaten van huurder en/of medehuurders, of door derden handelend met toestemming van huurders en medehuurders zich in de woonruimte bevinden, of veroorzaakt zijn door dieren of zaken die onder hun verantwoordelijkheid vallen

7.3.          De verhuurder is niet aansprakelijk indien de internetverbinding, indien aanwezig, niet werkt of storingen vertoont.

7.4.          Huurder is volledig aansprakelijk voor schade (waaronder boetes en zgn. Abmahnkosten) bij illegale downloads van internet en illegale verspreiding via internet. SauerlandBookings wijst erop dat de wetgeving en naleving in Duitsland op dit gebied zeer streng is en de pakkans zeer groot is en dat een dergelijke overtreding van de wet tot hoge kosten kan leiden.

7.5.          Indien het gebrek afwijkt van de overeenkomst of de verwachte staat van een woning die niet aan de huurder is toe te rekenen of een staat van de woonruimte, dient de verhuurder het gebrek onverwijld te verhelpen. Huurder dient eventuele gebreken onverwijld aan verhuurder te melden en verhuurder te allen tijde in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te verhelpen

7.6.          Indien een klacht door verhuurder niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient huurder SauerlandBookings onverwijld in de gelegenheid te stellen de klacht op te lossen of te bemiddelen tussen huurder en verhuurder teneinde de klacht op te lossen

7.7.          De aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal het bedrag van de huursom

7.8.          Schadeclaims van de huurder tegen SauerlandBookings zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn vorderingen tot schadevergoeding van de huurder als gevolg van letsel aan leven, lichaam, gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade die gebaseerd is op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door SauerlandBookings, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

7.9.          In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is SauerlandBookings alleen aansprakelijk voor de contractueel kenmerkende, voorzienbare schade als deze eenvoudig door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de huurder zich bezighoudt met claims voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid

7.10.      De bovengenoemde beperkingen gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van SauerlandBookings, indien claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

7.11.      Huurder dient Eigenaar en/of een door Eigenaar aangewezen beheerder en/of monteurs toegang te verlenen tot de Accommodatie om dringende gebreken te verhelpen

 

8.     Privacy

8.1.          De huurder gaat akkoord met de opslag van persoonlijke gegevens in het kader van de zakelijke relatie met SauerlandBookings, in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de BDSG en de DSGVO. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of toestemming is gegeven.

8.2.          Indien de huurder de gegevens van derden overdraagt, verzekert hij dat hij de toestemming van de derde partij heeft verkregen en vrijwaart SauerlandBookings van alle aanspraken dienaangaande.

8.3.          De rechten van de huurder of van de betrokkenen bij de gegevensverwerking vloeien met name voort uit de volgende normen van de DSGVO:

·         Artikel 7, lid 3 – Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

·         Artikel 15 - Recht op inzage van de betrokkene, recht op bevestiging en afschrift van de persoonsgegevens

·         Artikel 16 – Recht op rectificatie

·         Artikel 17 – Recht op wissing (“recht om te worden vergeten”)

·         Artikel 18 – Recht op beperking van de verwerking

·         Artikel 20 – Recht op gegevensoverdraagbaarheid

·         Artikel 21 – Recht van bezwaar

·         Artikel 22 - Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing , inclusief profilering

·         Artikel 77 – Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

8.4.          Om de rechten uit te oefenen, wordt de huurder of betrokkene verzocht contact op te nemen met SauerlandBookings per e-mail of, in geval van een klacht, met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

8.5.          SauerlandBookings verzekert dat zij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en het risico voor de betrokken personen te verkleinen

 

9.     Annulering van de boekingsovereenkomst

9.1.          De verhuurder is gerechtigd de boekingsovereenkomst onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te ontbinden en de onmiddellijke ontruiming van de accommodatie te vorderen indien de huurder zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig schendt indien hij meer of verschillende mensen en/of dieren in de woonruimte dan contractueel is overeengekomen, of indien hij schade aan de woonruimte of inboedel veroorzaakt, overlast veroorzaakt voor de buren, of anderszins zijn plichten als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op vergoeding van (een deel van) de huursom en is de huurder verplicht de geleden schade aan de verhuurder te vergoeden indien de huurder daarvoor verantwoordelijk is

9.2.          Indien verhuurder niet in staat is de woonruimte ter beschikking te stellen als gevolg van niet aan hem toe te rekenen omstandigheden (bijvoorbeeld overmacht), waaronder maar niet beperkt tot wijzigingen in regelgeving of wijzigingen in de uitvoering van regelgeving door het bevoegd gezag, is verhuurder gerechtigd de boekingsovereenkomst te ontbinden. Huurder krijgt in dat geval zijn huursom over de reeds verbruikte dagen terug, maar heeft geen recht op verdere vergoeding van kosten of schade. Verhuurder zal zich in dat geval inspannen om huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode

 

10.      Slotbepalingen

10.1.      De huurder staat er voor in dat de over hem/haar verstrekte gegevens en - indien van toepassing - zijn/haar medehuurders juist zijn

10.2.      Het is huurder niet toegestaan de woonruimte onder te verhuren of anderszins door derden te laten gebruiken of aan derden ter beschikking te stellen

10.3.      Kennelijke vergissingen en fouten in een publicatie van welke aard dan ook binden SauerlandBookings en verhuurder niet

10.4.      SauerlandBookings en verhuurder zijn niet aansprakelijk voor algemene informatie op foto's, in circulaires, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden zijn verstrekt of gepubliceerd

10.5.      Op deze Algemene voorwaarden, de boekingsovereenkomst, alsmede op alle boekingen, aanbiedingen, correspondentie, overeenkomsten en diensten van SauerlandBookings en de verhuurder is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-koopverdrag. De wettelijke voorschriften inzake de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, in het bijzonder van de staat waarin de huurder als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast

10.6.      Het contract blijft bindend in de overige delen, zelfs als afzonderlijke punten juridisch niet geldig zijn. In plaats van de ongeldige punten zijn de eventuele wettelijke bepalingen van toepassing. Voor zover dit voor een van de contractpartijen onredelijk bezwarend zou zijn, vervalt het contract als geheel

 

11.      Geschillenbeslechting

Het EU-platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting is bereikbaar op het volgende internetadres:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

SauerlandBookings is niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Kostenlose Ersteinschätzung vom Anwalt bei yourXpert